Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 27001

Mūsų tikslas: siekti, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai, priežiūra būtų vykdoma užtikrinant informacijos saugumą apsaugant visą gaunamą, siunčiamą, kuriamą, valdomą ir naudojamą žodinę, rašytinę ir elektroninę informaciją nuo visų galimų grėsmių: išorinių, vidinių, tyčinių ar atsitiktinių, galinčių turėti įtakos UAB “ELGAMA-ELEKTRONIKA” bei suinteresuotų šalių vykdomai veiklai ir įvaizdžiui.

 

Mūsų prioritetai: 

  • Visose įmonės vykdomos veiklos srityse, procesuose analizuoti esamą informacijos saugumo padėtį bei ją nuolat tobulinti vadovaujantis LST ISO/IEC 27001 standarto reikalavimais įgyvendinant tinkamas ir patikimas informacijos saugumą užtikrinančias priemones;
  • planuojant veiklą bei analizuojant riziką įvertinti galimą poveikį informacijos saugumui, galimų įvykių padarinius įmonės ir užsakovo veiklai, reikalavimams, reputacijai ar finansiniams nuostoliams;
  • Užtikrinti darbuotojo kompetenciją ir atsakomybę už informacijos saugumo reikalavimų laikymąsi kasdieniame darbe ir vykdant pavestas užduotis.

 

Bendrovės Vadovybė įsipareigoja: 

  • Užtikrinti, kad būtų laikomasi LST ISO/IEC 27001 standarto, suinteresuotų šalių  - užsakovų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugumą, reikalavimų;
  • Komunikuoti informacijos saugumo svarbą, teikti paramą ir nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, gilinti darbuotojų žinias informacijos saugumo valdymo, pažangių technologijų srityse dalinantis patirtimi bei vykdant vidinius bei išorinius mokymus.
  • Skirti reikiamus išteklius informacijos saugumo vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti;
  • Analizuoti, vertinti ir imtis atsakomųjų veiksmų pastebėtiems ar potencialiems informacijos saugumo pažeidimams, įvykiams ir problemoms spręsti bei išvengti.
  • Kasmet užsibrėžti pamatuojamus tikslus nurodant juose konkrečius įsipareigojimus informacijos saugumui, suderintus su bendrovės strateginiais tikslais ir peržiūrėti informacijos saugumo politikos aktualumą bei tinkamumą.