Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Kokybė

Mums svarbi kiekvieno įmonėje pagaminto produkto kokybė, todėl kruopščiai tikriname kiekvieną gaminį. Kokybė užtikrinama atliekant tiekiamų komponentų kontrolę, projektuojamų gaminių, tame tarpe ir programinės įrangos, bandymus, tikrinant kokybę atskiruose gamybos proceso etapuose, vėliau - atliekant pagaminto produkto kokybės kontrolę ir bandymus akredituotoje pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus Kalibravimo ir patikros laboratorijoje. Kalibravimo ir patikros laboratorija taip pat vykdo elektros energijos skaitiklių patikrą vadovaujantis patvirtintomis patikros metodikomis. Kiekvienas įmonėje pagamintas skaitiklis, atitinkantis keliamus kokybės reikalavimus, yra ženklinamas atitiktį patvirtinančiais ženklais.

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Siekiant geriausio rezultato - aukščiausios kokybės -  įmonėje vykstantys procesai nuolat analizuojami, vertinami ir tobulinami. 

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" vienas iš svarbių veiklos vertinimo kriterijų yra poveikio aplinkai vertinimas, todėl įmonė atsakingai vykdo poveikio aplinkai mažinimo politiką, laikosi teisinių reikalavimų, tobulina procesus ir, įvertindama aplinkosauginius aspektus, diegia naujas technologijas. Įmonėje įdiegtas aplinkos vadybos sistemos standartas pagal LST EN ISO 14001:2015 užtikrina deramą veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę.

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" atsakingai tvarko ir šalina atliekas pagal valstybės nustatytas taisykles, siekdama atitikti aplinkosauginius reikalavimus, mažinti pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai.

Pakuočių atitikties deklaracijos (vadovaujantis LR vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašu) suinteresuotiems asmenims pateikiamos pagal užklausas.

Viena pagrindinių įmonės vertybių - darbuotojai. UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" rūpinasi darbo aplinkos saugumu ir poveikiu darbuotojo saugai ir sveikatai, todėl atsakingai vykdo BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Įmonėje atliekamas profesinės rizikos vertinimas, nustatomi rizikos veiksniai, imamasi prevencinių priemonių rizikai sumažinti. Įmonėje įsteigta Darbuotojų taryba planuoja ir vykdo savo veiklą atstovaudama darbuotojų interesus.

Mums svarbu, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai, priežiūra būtų vykdoma užtikrinant informacijos saugumą apsaugant visą gaunamą, siunčiamą, kuriamą, valdomą ir naudojamą žodinę, rašytinę ir elektroninę informaciją nuo visų galimų grėsmių: išorinių, vidinių, tyčinių ar atsitiktinių, galinčių turėti įtakos įmonės bei suinteresuotų šalių vykdomai veiklai ir įvaizdžiui. Įmonėje įdiegta Informacijos saugumo valdymo sistema atitinkanti LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus.

Ilgametė įmonės patirtis ir partnerių įvairiose pasaulio šalyse pasitikėjimas įpareigoja mus nuolat tobulinti ir plėsti savo veiklą apimant naujausias ir moderniausias technologijas išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų srityje.
Dirbame taip, kad įgyvendintume vartotojų lūkesčius ir poreikius, užtikrindami informacijos saugumą nuo galimų grėsmių, o įmonės gaminama produkcija atitiktų aukščiausius tarptautinių standartų ir direktyvų keliamus reikalavimus. 

Kontaktinis asmuo: Rita Raubienė, tel. +370 696 87764, rita.raubiene@elgama.eu